movie

施工実績動画

  • セグメントストック自動搬送装置・ストック、搬送部

  • セグメントストック自動搬送装置吊上、旋回部

  • 北西線セグメント自動搬送

  • 移動桟橋

  • 調布共同溝セグメント搬送

  • エレクター台車 稼働動画

  • トンネル用移動桟橋(電動横行式)

  • No.1立坑 移動式BA推進完了全体

  • No.4立坑 移動式BA全体