movie

施工実績動画

  • セグメントストック自動搬送装置・ストック、搬送部

  • セグメントストック自動搬送装置吊上、旋回部

  • 北西線セグメント自動搬送

  • 移動桟橋

  • 調布共同溝セグメント搬送

  • エレクター台車 稼働動画

  • トンネル用移動桟橋(電動横行式)